Жалба, подадена на 29 април 2019 г. от Drex Technologies SA срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 28 февруари 2019 г. по дело T-414/16, Drex Technologies/Съвет

(Дело C-348/19 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Drex Technologies SA (представител: E. Ruchat, avocat)

Друга страна в производството: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Да се приеме, че жалбата е допустима и основателна,

въз основа на това да се отмени решение от 28 февруари 2019 г., (T-414/16)

и да бъде постановено ново решение, с което:

да бъдат отменени Решение (ОВППС) 2016/850 от 27 май 2016 година1 и последващите актове за изпълнението му в частта, в която се отнасят до жалбоподателя,

да бъде осъден Съветът да заплати разноските за тази инстанция.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят излага три основания в подкрепа на жалбата си.

Първото основание е грешка при прилагане на правото, тъй като Общият съд не е зачел закрепеното в член 41 от Хартата на основните права право на жалбоподателя да бъде изслушан преди приемането на новите ограничителни мерки.

Второто основание е грешка при прилагане на правото и изопачаване на фактите, тъй като Общият съд не е взел предвид статиите, представени от жалбоподателя в подкрепа на жалбата му за отмяна, за да докаже, че не подкрепя сирийския режим.

Третото основание е грешка при прилагане на правото, тъй като Общият съд не постановява, че са незаконосъобразни разпоредби 27 и 28 от Решение 2013/255/ОВППС, според които принадлежността към семейството Al-Assad или към семейството Makhlouf представлява самостоятелен критерий, основание за налагането на санкция, като същевременно се обръща тежестта на доказване.

____________

1     Решение (ОВПС) 2016/850 на Съвета от 27 май 2016 година за изменение на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия (ОВ L 141, 2016 г., стр. 125).