Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Spanien) den 11. marts 2019 – Promociones Oliva Park S.L. mod Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana

(Sag C-220/19)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Promociones Oliva Park S.L.

Sagsøgt: Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 1, stk. 2, i direktiv 2008/118/EF 1 fortolkes således, at den er til hinder for en afgift som værdiafgiften på elektricitetsproduktion, der nominelt set er en direkte afgift, men som ved en nærmere undersøgelse af dens virkelige beskaffenhed viser sig at være en indirekte afgift uden et særligt formål, som udelukkende tjener et opkrævningsmæssigt formål, uden at den kvalificering, som den nationale lovgivning anvender, kan have forrang for fortolkningen af EU-retten, som er reguleret ved målsætningerne i den nævnte retsorden og på grundlag af afgiftens objektive kendetegn?

Forfølger værdiafgiften på elektricitetsproduktion, selv om den kvalificeres som en miljøafgift, et væsentligt opkrævningsmæssigt formål, idet den pålægges virksomhed med produktion og levering af elektricitet til elforsyningssystemet uafhængigt af virksomhedens intensitet og indvirkning på miljøet, og således tilsidesætter artikel 1 og artikel 3, stk. 1, stk. 2, og stk. 3, litra a), idet sidstnævnte skal sammenholdes med artikel 2, litra k), i direktiv 2009/28/EF 2 ?

Skal princippet om fri konkurrence og princippet om fremme af energi fra vedvarende energikilder fortolkes således, at de er til hinder for værdiafgiften på elektricitetsproduktion, for så vidt som energi fra ikke-vedvarende energikilder gives samme afgiftsmæssige behandling som energi fra vedvarende energikilder, hvorved sidstnævnte udsættes for forskelsbehandling, og støtteordningen i artikel 2, litra k), og de følgende bestemmelser i direktiv 2009/28/EF tilsidesættes?

Er det nævnte princip om fri konkurrence og artikel 32, 33 og 34 (KAPITEL VIII, TILRETTELÆGGELSE AF SYSTEMADGANGEN) i direktiv 2009/72/EF 3 til hinder for værdiafgiften på elektricitetsproduktion, for så vidt som det antages, at afgiften indebærer en positiv forskelsbehandling af de udenlandske elektricitetsproducenter til skade for de spanske producenter med en deraf følgende forvridning af det indre marked for elektricitet og af systemadgangen?

____________

1     Rådets direktiv 2008/118/EF af 16.12.2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF (EUT 2009, L 9, s. 12).

2     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23.4.2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (EUT 2009, L 140, s. 16).

3     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF af 13.7.2009 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF (EUT 2009, L 211, s. 55).