A Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Spanyolország) által 2019. március 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Promociones Oliva Park S. L. kontra Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana

(C-220/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana

Az alapeljárás felei

Felperes: Promociones Oliva Park S. L.

Alperes: Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)    Úgy kell-e értelmezni a 2008/118/EK irányelv1 1. cikkének (2) bekezdését, hogy azzal ellentétes és annak ellentmond az olyan, névleg közvetlen adó, mint az IVPEE [villamosenergia-termelés értékére kivetett adó], amely valódi jellegére figyelemmel különleges cél nélküli, kizárólag bevételszerzést szolgáló közvetett adónak minősül, és annak a nemzeti jog szerinti minősítése nem élvezhet elsőbbséget az európai uniós jog értelmezéséhez képest, amelyre az említett jogrend saját célkitűzései irányadók az adóteher objektív jellemzőitől függően?

2)    Az IVPEE környezetvédelmi adónak való minősítése ellenére ezen adó alapvető célja bevételszerzésre irányul-e, és a villamos energia termelését és villamosenergia-rendszerbe való bevitelét is ugyanúgy terheli-e, annak mértékétől és a környezetre gyakorolt hatásától függetlenül, megsértve ezzel a 2009/28/EK irányelv2 1. cikkét, 3. cikkének (1) és (2) bekezdését, valamint a 2. cikkének k) pontjával összefüggésben értelmezett 3. cikke (3) bekezdésének a) pontját?

3)    Úgy kell-e értelmezni a szabad verseny és a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásának elvét, hogy azzal ellentétes az IVPEE, amennyiben adójogi szempontból a nem megújuló energiaforrásból előállított energiát azonos módon kezeli a megújuló energiaforrásokból előállított energiával, hátrányosan megkülönböztetve ez utóbbiakat, és megsértve a 2009/28/EK irányelv 2. cikkének k) pontjában és vonatkozó rendelkezéseiben előírt támogatási rendszert?

4)    Végül ellentétes-e az IVPEE az említett szabad verseny elvével és a 2009/72/EK irányelv3 32., 33. és 34. cikkével (VIII. FEJEZET, A RENDSZERHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS SZERVEZÉSE) amiatt, hogy lehetővé teszi a külföldi villamosenergia-termelőknek a spanyol termelők hátrányára történő pozitív megkülönböztetését a villamos energia belső piacának és a rendszerhez való hozzáférésnek a torzulása mellett?

____________

1 A jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. december 16-i 2008/118/EK tanácsi irányelv (HL 2009. L 9., 12. o.).

2 A megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló [helyesen: a megújuló energiaforrásból előállított energia felhasználásának támogatásáról], valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2009. L 140., 16. o.).

3 A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2009. L 211., 55. o.).