Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Krajský súd v Trnave (Slovakiet) den 9. april 2019 – RN mod Home Credit Slovakia a.s.

(Sag C-290/19)

Processprog: slovakisk

Den forelæggende ret

Krajský súd v Trnave

Parter i hovedsagen

Sagsøger: RN

Sagsøgt: Home Credit Slovakia a.s.

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 10, stk. 1, litra g), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF 1 af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets direktiv 87/102/EØF fortolkes således, at en forbrugerkreditaftale opfylder det i bestemmelsen fastsatte krav, såfremt de årlige omkostninger i procent angives i aftalen med et interval mellem to værdier (fra – til) og ikke med en nøjagtig procentsats?

____________

1     EUT 2008, L 133, s. 66.