Kanne 12.4.2019 – Euroopan komissio v. Tšekin tasavalta

(asia C-305/19)

Oikeudenkäyntikieli: tšekki

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: P. Ondrůšek ja K. Talabér-Ritz)

Vastaaja: Tšekin tasavalta

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin tuomioistuinta

toteamaan, että Tšekin tasavalta ei ole noudattanut rakennusten energiatehokkuudesta 19.5.2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/31/EU1 13 artiklan 2 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole varmistanut, että rakennuksissa, joiden kokonaishyötypinta-ala on yli 500 m2 ja joille on annettu energiatehokkuustodistus kyseisen direktiivin 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja jotka ovat yleisön toistuvien käyntien kohteena, energiatehokkuustodistus on asetettava nähtäville

velvoittamaan Tšekin tasavallan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Direktiivin 2010/31/EU 13 artiklan 2 kohdassa säädetään velvollisuudesta asettaa kyseisen direktiivin 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti annettu energiatehokkuustodistus nähtäville, jos rakennus, jonka kokonaishyötypinta-ala on yli 500 m2, on yleisön toistuvien käyntien kohteena.

Tšekin lainsäädännössä (energian hallinnoinnista annetun lain nro 406/2000 7a § (§ 7a zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů), sellaisena kuin se on muutettuna) kuitenkin säädetään velvollisuudesta asettaa energiatehokkuustodistus tai energiatehokkuuspassi nähtäville vain viranomaisten käytössä olevissa rakennuksissa. Tšekin lainsäädännössä ei siten säädetä velvollisuudesta asettaa energiatehokkuuspassi nähtäville silloin, kun tällaiset rakennukset ovat muiden kuin viranomaisten käytössä ja yleisön toistuvien käyntien kohteena. Tarvittava lainsäädäntö on edelleenkin vasta valmisteltavana.

Tšekin tasavalta ei siten ole varmistanut, että rakennuksissa, joiden kokonaishyötypinta-ala on yli 500 m2 ja joille on annettu energiatehokkuustodistus kyseisen direktiivin 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja jotka ovat yleisön toistuvien käyntien kohteena, energiatehokkuustodistus on asetettava nähtäville, ja se ei siten ole noudattanut direktiivin 13 artiklan 2 kohdan mukaisia velvoitteitaan.

____________

1 EUVL 2010, L 153, s. 13.