Beroep ingesteld op 12 april 2019 – Europese Commissie / Tsjechische Republiek

(Zaak C-305/19)

Procestaal: Tsjechisch

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: P. Ondrůšek, K. Talabér-Ritz, gemachtigden)

Verwerende partij: Tsjechische Republiek

Conclusies

vaststellen dat de Tsjechische Republiek de verplichtingen niet is nagekomen die op haar rusten krachtens artikel 13, lid 2, van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen1 , door er niet voor te zorgen dat energieprestatiecertificaten worden geafficheerd in gebouwen met een totale bruikbare vloeroppervlakte van meer dan 500 m2 die veelvuldig door het publiek worden bezocht en waarvoor overeenkomstig artikel 12, lid 1, van deze richtlijn een energieprestatiecertificaat is afgegeven;

de Tsjechische Republiek verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Artikel 13, lid 2, van richtlijn 2010/31/EU legt de verplichting op om het overeenkomstig artikel 12, lid 1, van de richtlijn afgegeven energieprestatiecertificaat te afficheren wanneer een gebouw met een totale bruikbare vloeroppervlakte van meer dan 500 m2 veelvuldig door het publiek wordt bezocht.

Het Tsjechische recht [artikel 7a van de zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (wet nr. 406/2000 inzake energiebeheer), zoals gewijzigd] voorziet alleen in de verplichting om het energieprestatiecertificaat of -paspoort voor dergelijke gebouwen te afficheren indien deze door een overheidsinstantie worden bezet. Het Tsjechische recht voorziet derhalve niet in een verplichting om het energieprestatiepaspoort te afficheren wanneer dergelijke gebouwen door andere entiteiten dan overheidsinstanties worden bezet en veelvuldig door het publiek worden bezocht. De nodige wetgeving is momenteel in voorbereiding.

Tsjechië heeft er dus niet voor gezorgd dat energieprestatiecertificaten worden geafficheerd in gebouwen met een totale bruikbare vloeroppervlakte van meer dan 500 m2 die veelvuldig door het publiek worden bezocht en waarvoor overeenkomstig artikel 12, lid 1, van deze richtlijn een energieprestatiecertificaat is afgegeven, en is derhalve de krachtens artikel 13, lid 2, van deze richtlijn op hem rustende verplichtingen niet nagekomen.

____________

1 PB 2010, L 153, blz. 13.