Αναίρεση που άσκησε στις 18 Φεβρουαρίου 2019 η Vans, Inc. κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (ένατο τμήμα) στις 6 Δεκεμβρίου 2018 στην υπόθεση T-817/16, Vans, Inc. κατά Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)

(Υπόθεση C-123/19 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Vans, Inc. (εκπρόσωποι: M. Hirsch και M. Metzner, δικηγόροι)

Λοιποί διάδικοι στην αναιρετική διαδικασία: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), Deichmann SE

Αιτήματα

Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

1.    να αναιρέσει την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (ένατο τμήμα) της 6ης Δεκεμβρίου 2018 στην υπόθεση T-817/16, να ακυρώσει την απόφαση του τέταρτου τμήματος προσφυγών της 21ης Σεπτεμβρίου 2016 στην υπόθεση R2030/2015-4 και να απορρίψει εν όλω την ανακοπή·

2.    Να καταδικάσει την καθής πρωτοδίκως στα δικαστικά έξοδα.    

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Το Γενικό Δικαστήριο κακώς διαπίστωσε ότι η παρεμβαίνουσα τεκμηρίωσε επαρκώς τα προγενέστερα σήματα· ειδικότερα, το Γενικό Δικαστήριο ερμήνευσε πολύ διασταλτικά τον όρο "ισοδύναμο έγγραφο" του κανόνα 19, παράγραφος 2, στοιχείο α΄, περίπτωση ii, του κανονισμού  (EΚ) 2868/95 1 [νυν άρθρου 7, παράγραφος 2, στοιχείο α΄, περίπτωση ii, του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/625 2

Αντιθέτως προς την άποψη του Γενικού Δικαστηρίου, το απόσπασμα από την τράπεζα πληροφοριών TMView δεν πρόκειται περί "ισοδύναμου εγγράφου" κατά την έννοια του κανόνα 19, παράγραφος 2, στοιχείο α΄, περίπτωση ii, του ΕΚΚΣ· τούτο προκύπτει, αφενός, από το σαφές γράμμα της διατάξεως, το οποίο αναφέρεται στο είδος και όχι στην προέλευση ως προς τα εγκεκριμένα ισοδύναμα έγγραφα και, αφετέρου, από τη Ratio της διατάξεως·

Ένα απόσπασμα του TMView δεν μπορεί να χρησιμεύει προς τεκμηρίωση λόγω εξάλλου των χαρακτηριστικών της τράπεζας πληροφοριών·

____________

1 Κανονισμός της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 1995, περί της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ 1995, L 303, σ. 1) (στο εξής: ΕΚΚΣ).

2 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/625 της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2018, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για την κατάργηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/1430 (ΕΕ 2018, L 104, σ. 1).