A Törvényszék (kilencedik tanács) T-817/16. sz., Vans, Inc. kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) ügyben 2018. december 6-án hozott ítélete ellen a Vans, Inc. által 2019. február 18-án benyújtott fellebbezés

(C-123/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbezők: Vans, Inc. (képviselők: M. Hirsch és M. Metzner Rechsanwälte)

A többi fél az eljárásban: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO), Deichmann SE

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül az Európai Unió Törvényszékének (kilencedik tanács) 2018. december 6-i, T-817/16. sz. ügyben hozott ítéletét és a negyedik fellebbezési tanács 2016. szeptember 21-i határozatát (R 2030/2015-4. sz. ügy), valamint teljes egészében utasítsa el a felszólalást;

az ellenérdekű felet kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Törvényszék tévesen indult ki abból, hogy a felszólaló a korábbi védjegyre vonatkozóan kellő bizonyítékot terjesztett elő, különösen a Törvényszék túl szélesen értelmezte a 2868/95/EK rendelet1 19. szabályának (2) bekezdése a) pontjának ii. alpontjában (jelenleg az (EU) 2018/625 felhatalmazáson alapuló rendelet2 7. cikke (2) bekezdése a) pontjának ii. alpontjában) szereplő „egyenértékű dokumentumok”fogalmát.

A Törvényszék megállapításával ellentétben a TMView adatbázis kivonata nem a végrehajtási rendelet 19. szabályának (2) bekezdése a) pontjának ii. alpontja értelmében vett „egyenértékű dokumentum”, ami egyrészről e rendelkezés egyértelmű szövegéből következik, amely az elfogadott egyenértékű dokumentumok esetében a dokumentum jellegére, nem pedig annak eredetére utal, másrészről pedig a rendelkezés észszerű értelméből.

A TMView kivonata az adatbázis jellemzői miatt sem tekinthető bizonyítéknak.

A felszólalást ezért már a korábbi jog bizonyítottságának hiánya miatt el kellett volna utasítani.

A Törvényszék egyébiránt tévesen indult ki abból, hogy a két ütköző megjelölés között fennáll az összetévesztés veszélye, konkrétabban bár a Törvényszék valóban megállapította a megjelölések között fennálló különbségeket, azokat a megjelölések vizuális hasonlóságának vizsgálata során már nem vette figyelembe, hanem átfogóan és bővebb indokolás nélkül azt mondta ki, hogy a megjelölések között közepes fokú vizuális hasonlóság áll fenn.

____________

1 A közösségi védjegyről szóló 40/94/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 1995. december 13-i bizottsági rendelet (HL L 303., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 189. o.; a továbbiakban: végrehajtási rendelet).

2 Az európai uniós védjegyről szóló (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről és az (EU) 2017/1430 felhatalmazáson alapuló rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. március 5-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (HL 2018. L 104., 1. o.).