Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Tyskland) den 18 april 2019 – BY och CZ mot Förbundsrepubliken Tyskland

(Mål C-321/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Parter i det nationella målet

Klagande: BY, CZ

Motpart: Förbundsrepubliken Tyskland

Tolkningsfrågor

Kan en enskild person som är skyldig att erlägga vägtull åberopa bestämmelserna om beräkning av vägtull i artiklarna 7.9 och 7a.1 och 7a.2 i direktiv 1999/62/EG i dess lydelse enligt direktiv 2006/38/EG (oberoende av artikel 7a.3 jämförd med bilaga III i nämnda direktiv) vid nationella domstolar, om medlemsstaten vid fastställandet av vägtullen genom lag inte har iakttagit dessa bestämmelser fullt ut eller har införlivat dem på ett felaktigt sätt till nackdel för nämnda person?

Om den första frågan ska besvaras jakande:

a)    Kan även kostnaderna för trafikpolisen anges som kostnader för drift av infrastrukturnätet i den mening som avses i artikel 7.9 andra meningen i direktiv 1999/62/EG i dess lydelse enligt direktiv 2006/38/EG1 ?

b)    Leder ett överskridande av de infrastrukturkostnader som kan beaktas genom de viktade genomsnittliga vägtullarna

aa)    på upp till 3,8 procent, särskilt om kostnader som i princip inte får beaktas anges,

bb)    på upp till 6 procent

till ett åsidosättande av förbudet mot kostnadsöverskridande enligt artikel 7.9 i direktiv 1999/62/EG i dess lydelse enligt direktiv 2006/38/EG, med följd att den nationella lagstiftningen inte är tillämplig i detta hänseende?

Om fråga 2b besvaras jakande:

a)    Ska EU-domstolens dom av den 26 september 2000 – C-205/982 – (punkt 138) tolkas så, att ett betydande kostnadsöverskridande i princip inte längre kan justeras genom att det i efterhand vid domstolsförfarandet inges en kostnadsberäkning som ska styrka att den fastställda vägtullen faktiskt inte överskrider de kostnader som kan beaktas?

b)    Om fråga 3a besvaras nekande:

Ska en kostnadsberäkning i efterhand efter beräkningsperiodens utgång fullt ut grundas på de faktiska kostnaderna och de faktiska intäkterna från vägtullarna, det vill säga inte på antagandena i den ursprungliga beräkningen?

____________

1 EUT L 15, 2006, s. 8.

2 EUT C 335, 2000, s. 10.