Recurs introdus la 20 februarie 2019 de Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 12 decembrie 2018 în cauza T-253/17, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

(Cauza C-143/19 P)

Limba de procedură: germana

Părțile

Recurentă: Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH (reprezentant: P. Goldenbaum, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

Concluziile recurentei

Anularea Hotărârii atacate cu recurs a Tribunalului (Camera a patra) din 12 decembrie 2018 în cauza T-253/17;

admiterea concluziilor formulate în primă instanță și pronunțarea unei hotărâri definitive în litigiu, iar cu titlu subsidiar, trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului Uniunii Europene;

obligarea Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Recursul este întemeiat pe o încălcare a dreptului Uniunii, și anume articolul 15 alineatul (1), articolul 51 alineatul (1) litera (a) și articolul 66 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/20091 . Tribunalul a admis în mod eronat utilizarea serioasă ca marcă a Uniunii colectivă  numai în privința ambalajelor, însă nu și în privința produselor din clasele 1-34, ale căror ambalaje sunt desemnate prin această marcă. Astfel, deși Tribunalul a constatat în mod întemeiat că publicul a înțeles utilizarea mărcii, totuși, a săvârșit o eroare în drept, stabilind că această înțelegere nu constituie o utilizare a produselor înseși.

Recurenta invocă o apreciere juridică eronată. În măsura în care Tribunalul nu a admis utilizarea unei mărci colective în privința produsului și a pornit de la premisa utilizării ca marcă doar în cazul ambalajelor, această apreciere juridică este eronată.

Pentru raportarea la produs prezintă relevanță faptul că semnul indică apartenența la federație a fabricantului produsului, iar nu pe cea a fabricantului ambalajului. Produsul și ambalajul produsului sunt comercializate ca unitate de vânzare.

Funcția semnului de indicare este aceea că eliminarea și valorificarea pot fi efectuate pe baza apartenenței fabricantului produsului la sistemul de licențiere al recurentei privind său sistemul dual specific.

În special, raportarea la produs subzistă chiar dacă pe ambalajele produselor în cauză sunt utilizate și mărci ale unor întreprinderi diferite, în sensul unei utilizări paralele a mărcilor colective.

Pentru funcția unei mărci colective nu este necesar ca aceasta să desemneze în mod constant anumite calități ale produselor. Dimpotrivă, este suficient ca marca colectivă să indice apartenența la o asociație.

Decizia Tribunalului nu a ținut seama în mod suficient de diferențierea, prevăzută în regulamentul recurentei, dintre diferiții titulari ai semnelor.

Utilizarea are loc și în scopul de a crea un debușeu și chiar – în mod corespunzător naturii mărcii colective – cu efortul de a menține și/sau de a îmbunătăți poziția de pe piață a colectivului față de colectivele concurente, în special sistemele duale concurente și/sau față de segmentul întreprinderilor care nu sunt membre ale asociației.

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (versiune codificată) (JO 2009, L 78, p. 1).