Odvolanie podané 20. februára 2019: Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 12. decembra 2018 vo veci T-253/17, Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

(vec C-143/19 P)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH (v zastúpení: P. Goldenbaum, Rechtsanwältin)

Ďalší účastník konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka sa domáha:

zrušenia rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 12. decembra 2018 vydaného vo veci T-253/17, napadnutého odvolaním,

vyhovenia návrhom predloženým na prvom stupni a konečného rozhodnutia vo veci; subsidiárne, vrátenia veci na Všeobecný súd Európskej únie;

rozhodnutia, že ďalší účastník konania je povinný nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolanie je založené na porušení práva Únie – článku 15 ods. 1, článku 51 ods. 1 písm. a) a článku 66 ods. 1 nariadenia č. 207/20091 . Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď dospel k záveru, že používanie kolektívnej ochrannej známky Únie , ktoré má zabezpečiť zachovanie práv, existovalo len v prípade obalov, a nie v prípade tovarov zaradených do tried 1 až 34, ktorých obaly sú označené ochrannou známkou. Konštatovania Všeobecného súdu sú síce presné, pokiaľ ide o chápanie používania ochrannej známky cieľovou verejnosťou, ale to, že toto používanie nebolo uznané v prípade samotných tovarov, predstavuje nesprávne právne posúdenie.

Odvolateľka sa odvoláva na nesprávne právne posúdenie. Tým, že Všeobecný súd poprel používanie tejto ochrannej známky verejnosťou v spojitosti s tovarmi, pričom uznal používanie ochrannej známky, ktorým sa zabezpečí zachovanie práv, len pre obaly, je toto právne posúdenie nesprávne.

Na účely spojitosti s tovarmi treba zohľadniť to, že označenie znamená, že k združeniu patrí výrobca tovaru, a nie výrobca obalu. Tovar a jeho obal sú dané do predaja ako predajná jednotka.

Funkciou označenia je uviesť, že sa môže vykonať odstránenie a zhodnotenie, keďže výrobca tovaru patrí do systému licenčných zmlúv odvolateľky založeného na duálnom systéme.

Na účely popretia spojitosti s tovarom nemožno uznať najmä to, že na obale tovaru sú uvedené aj ochranné známky iných podnikov, pretože práve v prípadoch kolektívnych ochranných známok je typické, že ich býva vedľa seba umiestnených viac.

Funkcia kolektívnej ochrannej známky nevyžaduje, aby označovala vždy určité presné vlastnosti tovarov. Postačuje, aby kolektívna ochranná známka označovala príslušnosť k združeniu.

Rozhodnutie Všeobecného súdu nevzalo dostatočne do úvahy rozdiel medzi rôznymi používateľmi označenia, uvedenými v stanovách odvolateľky.

Používanie sa vykonáva aj s cieľom získania podielu na trhu a najmä, čo je v súlade s povahou kolektívnej ochrannej známky, zachovania a/alebo dosiahnutia zlepšenia kolektívneho postavenia na trhu oproti konkurenčným kolektívnym združeniam, najmä konkurenčným duálnym systémom, a/alebo oproti segmentom podnikov, ktoré nie sú členmi združenia.

____________

1     Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (kodifikované znenie) Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1.