Överklagande ingett den 7 januari 2019 av BI av det beslut som tribunalens ordförande meddelade den 26 november 2018 i mål T-626/18, BI mot Europeiska kommissionen

(Mål C-99/19 P)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: BI

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Europeiska unionens domstol (sjunde avdelningen) har genom beslut av den 21 maj 2019 ogillat överklagandet och förordnat att den tappande parten ska bära rättegångskostnaderna.

____________