Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Korkein hallinto-oikeus (Finsko) dne 19. dubna 2019 – Porin kaupunki

(Věc C-328/19)

Jednací jazyk: finština

Předkládající soud

Korkein hallinto-oikeus

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Porin kaupunki

Odpůrce: Porin Linjat Oy, Lyttylän Liikenne Oy

Předběžné otázky

1)    Musí být čl. 1 odst. 2 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES1 ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby vykládán v tom smyslu, že model pověřené obce po způsobu smlouvy o spolupráci mezi obcemi, o kterou se jedná v projednávané věci, splňuje podmínky přenesení pravomoci, které nespadá do působnosti této směrnice (C-51/15, Remondis), nebo horizontální spolupráce, na kterou se nevztahuje povinnost učinit výzvu k účasti v soutěži (C-386/11, Piepenbrock, s odkazy na judikaturu), nebo se v tomto případě jedná o nějaký jiný, třetí případ?

2)    Pokud model pověřené obce podle dotčené smlouvy o spolupráci splňuje podmínky přenesení pravomoci: Považuje se orgán veřejné správy, na který byla přenesena určitá pravomoc, při zadávání zakázek, k němuž dochází po přenesení této pravomoci, za zadavatele a může tento orgán veřejné správy na základě pravomoci, která na něj byla přenesena jinými obcemi, jako pověřená obec zadat zakázky na služby svému přidruženému subjektu bez výzvy k účasti v soutěži i v rozsahu, v jakém by zadávání těchto zakázek na služby obcím, které tuto pravomoc přenesly, bez institutu pověřené obce příslušelo jako jejich vlastní úkol?

3)    Pokud model pověřené obce podle dotčené smlouvy o spolupráci naopak splňuje podmínky horizontální spolupráce: Mohou obce podílející se na spolupráci bez výzvy k účasti na soutěži zadat zakázky na služby obci účastnící se této spolupráce, která tyto zakázky na služby bez výzvy k účasti v soutěži zadala svému přidruženému subjektu?

4)    Zohledňuje se při výpočtu obratu, který se vztahuje k určité obci, v rámci posouzení, zda společnost vykonává podstatnou část své činnosti pro obec, která ji ovládá, obrat společnosti, která je ve vlastnictví dané obce a která provozuje přepravu ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/20072 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 (dále jen „nařízení o veřejných službách v přepravě cestujících“) v rozsahu, v jakém společnost tohoto obratu dosahuje z přepravy, kterou tato obec organizuje jako příslušný orgán ve smyslu nařízení o veřejných službách v přepravě cestujících?

____________

1 Úř. věst. 2004, L 134, s. 114

2 Úř. věst 2007, L 315, s. 1