Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 19. aprīlī iesniedza Korkein hallinto-oikeus (Somija) – Porin kaupunki

(Lieta C-328/19)

Tiesvedības valoda – somu

Iesniedzējtiesa

Korkein hallinto-oikeus

Pamatlietas puses

Prasītāja: Porin kaupunki

Citi lietas dalībnieki: Porin Linjat Oy, Lyttylän Liikenne Oy

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/18/EK 1 (2004. gada 31. marts) par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru, 1. panta 2. punkta a) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka atbildīgās pašvaldības modelis šajā lietā aplūkotā pašvaldību sadarbības līguma formā ir atbilstīgs tādiem nosacījumiem kā kompetenču nodošana (C-51/15, Remondis), kas neietilpst direktīvas piemērošanas jomā, vai horizontāla sadarbība (C-386/11, Piepenbrock ar atsaucēm uz judikatūru), uz ko neattiecas pienākums izsludināt konkursu, vai arī šeit runa ir par citu, trešo gadījumu?

Ja atbildīgās pašvaldības modelis saskaņā ar sadarbības līgumu ir atbilstīgs kompetenču nodošanas nosacījumiem, vai pēc līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, kas veikta pēc kompetenču nodošanas, publiskā iestāde, kurai tika nodota kompetence, ir uzskatāma par līgumslēdzēju iestādi un vai šī publiskā iestāde, pamatojoties uz tai nodoto citu pašvaldību kompetenci, kā atbildīgā pašvaldība var piešķirt pakalpojumu līgumu slēgšanas tiesības ar to saistītai vienībai, neizsludinot konkursu, arī tiktāl, ciktāl šo pakalpojumu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana, ja nebūtu atbildīgās pašvaldības tiesību institūta, kompetenci nodevušajām pašvaldībām būtu jāveic kā savs uzdevums?

Turpretim, ja atbildīgās pašvaldības modelis saskaņā ar sadarbības līgumu ir atbilstīgs horizontālas sadarbības nosacījumiem, vai sadarbībā iesaistītās pašvaldības, neizsludinot konkursu, var piešķirt pakalpojumu līgumu slēgšanas tiesības sadarbībā iesaistītai pašvaldībai, kura, neizsludinot konkursu, ir piešķīrusi šo pakalpojumu līgumu slēgšanas tiesības ar to saistītai vienībai?

Vai izvērtējot, vai uzņēmējsabiedrība būtisku savas darbības daļu veic tās pašvaldības labā, kura to kontrolē, uz pašvaldību attiecināmā apgrozījuma aprēķinā tiek ņemts vērā tādas pašvaldībai piederošas uzņēmējsabiedrības apgrozījums, kura veic pārvadājumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1370/2007 2 (2007. gada 23. oktobris) par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 1107/70 (Regula par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem), tiktāl, ciktāl šo apgrozījumu uzņēmējsabiedrībai rada pārvadājumi, kurus pašvaldība organizē kā kompetentā iestāde Regulas par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem izpratnē?

____________

1     OV 2004, L 134, 114. lpp.

2     OV 2007, L 315, 1. lpp.