Преюдициално запитване от Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Швеция), постъпило на 3 май 2019 г. — Novartis AG/Patent-och registreringsverket

(Дело C-354/19)

Език на производството: шведски

Запитваща юрисдикция

Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen

Страни в главното производство

Жалбоподател: Novartis AG

Ответник: Patent-och registreringsverket

Преюдициален въпрос

Допуска ли член 3, буква в) от Регламент № 469/20091 във връзка с член 3, параграф 2 от Регламент № 1610/96, с оглед на основната цел на сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти, а именно стимулирането на фармацевтичните изследвания в Европейския съюз, на заявител, на който вече е бил издаден сертификат за допълнителна закрила за продукт, защитен като такъв с основен патент, който е в сила, да бъде издаден сертификат за допълнителна закрила за нова употреба на продукта в случай като разглеждания в главното производство, при който новата употреба представлява ново терапевтично показание, специално защитено с нов основен патент?

____________

1 Регламент (ЕО) № 469/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти (ОВ L 152, 2009 г., стр. 1).