Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Landesgericht Klagenfurt (Αυστρία) στις 30 Απριλίου 2019 – Verein für Konsumenteninformation κατά Volkswagen AG

(Υπόθεση C-343/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Landesgericht Klagenfurt

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγουσα: Verein für Konsumenteninformation

Εναγομένη: Volkswagen AG

Προδικαστικό ερώτημα

Έχει το άρθρο 7, σημείο 2, του κανονισμού (ΕΕ) 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις1 , την έννοια ότι, υπό περιστάσεις όπως αυτές της κύριας δίκης, ως «[τόπος] όπου συνέβη […] το ζημιογόνο γεγονός» μπορεί να θεωρηθεί ο τόπος που βρίσκεται σε ορισμένο κράτος μέλος και στον οποίο επήλθε η ζημία, όταν η ζημία αυτή συνίσταται αποκλειστικά σε οικονομική απώλεια η οποία αποτελεί άμεση συνέπεια αδικοπραξίας που έλαβε χώρα σε άλλο κράτος μέλος;

____________

1 ΕΕ 2012, L 351, σ. 1.