Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesgericht Klagenfurt (Itävalta) on esittänyt 30.4.2019 – Verein für Konsumenteninformation v. Volkswagen AG

(asia C-343/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landesgericht Klagenfurt

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Verein für Konsumenteninformation

Vastaaja: Volkswagen AG

Ennakkoratkaisukysymys

Onko tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/20121 7 artiklan 2 alakohtaa tulkittava siten, että pääasian kaltaisissa olosuhteissa käsitteellä ”paikkakunta, missä vahinko sattui tai saattaa sattua” voidaan tarkoittaa jäsenvaltiossa sijaitsevaa paikkakuntaa, missä vahinko aiheutui, kun kyseinen vahinko muodostuu yksinomaan taloudellisesta menetyksestä, joka on välitön seuraus toisessa jäsenvaltiossa tapahtuneesta deliktistä?

____________

1 EUVL 2012, L 351, s. 1.