Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesgericht Klagenfurt (Avstrija) 30. aprila 2019 – Verein für Konsumenteninformation/Volkswagen AG

(Zadeva C-343/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landesgericht Klagenfurt

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Verein für Konsumenteninformation

Tožena stranka: Volkswagen AG

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 7, točka 2, Uredbe (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah1 razlagati tako, da se v okoliščinah, kakršne so v postopku v glavni stvari, za „kraj, kjer je prišlo do škodnega dogodka“, lahko šteje kraj v državi članici, kjer je prišlo do škode, če je ta škoda izključno finančna izguba kot neposredna posledica delikta, storjenega v drugi državi članici?

____________

1 UL 2012, L 351, str. 1.