Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesgericht Klagenfurt (Österrike) den 30 april 2019 – Verein für Konsumenteninformation mot Volkswagen AG

(Mål C-343/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landesgerichts Klagenfurt

Parter i det nationella målet

Sökande: Verein für Konsumenteninformation

Svarande: Volkswagen AG

Tolkningsfrågan

Ska artikel 7 led 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område1 tolkas så, att ”den ort där skadan inträffade”, under omständigheterna i det nationella målet, kan avse den ort i en medlemsstat där skadan uppkom, när skadan uteslutande består i en förmögenhetsskada som är en direkt följd av ett otillåtet handlande i en annan medlemsstat?

____________

1 EUT L 351, 2012, s. 1.