Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 3. aprīlī iesniedza Court of Appeal (Apvienotā Karaliste) – Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/WR

(Lieta C-279/19)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

Court of Appeal (Apvienotā Karaliste)

Pamatlietas puses

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Atbildētājs: WR

Prejudiciālie jautājumi

Vai saskaņā ar Direktīvas 2008/118/EK 1 33. panta 3. punktu persona (turpmāk tekstā – “P”), kuras fiziskā turējumā atrodas akcīzes preces brīdī, kad tās dalībvalstī B kļūst apliekamas ar akcīzes nodokli, atbild par šī akcīzes nodokļa samaksu apstākļos, kad šī persona:

a)    nebija likumiski vai līgumiski ieinteresēta par šīm akcīzes precēm;

b)    citu interesēs par samaksu pārvadāja šīs akcīzes preces no dalībvalsts A uz dalībvalsti B; un

c)    zināja, ka tās turējumā esošās preces ir akcīzes preces, taču nezināja un tai nebija pamata aizdomām, ka šīs preces dalībvalstī B ir kļuvušas apliekamas ar akcīzes nodokli brīdī, kad tās kļuva apliekamas ar šādu akcīzes nodokli vai jau iepriekš?

Vai atbilde uz 1. jautājumu atšķiras, ja P nezināja, ka tās turējumā esošās preces bija akcīzes preces?

____________

1 Padomes Direktīva 2008/118/EK (2008.gada 16.decembris) par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu, ar ko atceļ Direktīvu 92/12/EEK (OV 2009, L 9, 12. lpp.)