Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesverwaltungsgericht (Nemčija) 11. aprila 2019 – Naturschutzbund Deutschland - Landesverband Schleswig-Holstein e.V./Kreis Nordfriesland

(Zadeva C-297/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesverwaltungsgericht

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Naturschutzbund Deutschland - Landesverband Schleswig-Holstein e.V.

Tožena stranka: Kreis Nordfriesland

Intervenient: Deich- und Hauptsielverband Eiderstedt, Körperschaft des öffentlichen Rechts

ob udeležbi Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    (a) Ali so s pojmom „upravljanje“ v smislu druge alineje drugega odstavka Priloge I Direktive 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode (Direktiva o okoljski odgovornosti)1 zajete dejavnosti, ki so neločljivo povezane z neposrednim izkoriščanjem donosa zemlje?

Če je odgovor pritrdilen:

(b)    Pod katerimi pogoji se upravljanje na podlagi njegove opredelitve v popisu habitata ali ciljnih dokumentih šteje za „običajno“ v smislu Direktive o okoljski odgovornosti?

(c)    Kakšno časovno merilo je treba upoštevati pri vprašanju, ali upravljanje ustreza upravljanju, kakršno so „predhodno“ izvajali lastniki ali izvajalci, v smislu Direktive o okoljski odgovornosti?

(d)    Ali se odgovor na vprašanje, ali upravljanje ustreza upravljanju, kakršno so predhodno izvajali lastniki ali izvajalci, v smislu Direktive o okoljski odgovornosti, oblikuje ne glede na popis habitata oziroma ciljne dokumente?

2.    Ali pomeni dejavnost, ki se na podlagi zakonskega prenosa nalog izvaja v javnem interesu, „poklicno dejavnost“ v smislu člena 2, točka 7, Direktive o okoljski odgovornosti?

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 8, str. 357.