Kasační opravný prostředek podaný dne 17. května 2019 Italská republika proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 12. března 2019 ve věci T-135/15, Itálie v. Komise

(Věc C-390/19 P)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Italská republika (zástupci: G. Palmieri, zmocněnkyně, C. Colelli, avvocato dello Stato)

Další účastníci řízení: Evropská komise, Francouzská republika, Maďarsko

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu Evropské unie ze dne 12. března 2019, T-135/15, Italská republika v. Evropská komise, oznámený dne 13. března 2019, kterým byla zamítnuta žaloba Italské republiky podaná podle článku 263 Smlouvy o fungování Evropské unie proti prováděcímu rozhodnutí Komise (EU) 2015/103 ze dne 16. ledna 2015, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (oznámeno pod číslem C(2015) 53)1

uložil Komisi náhradu nákladu řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Porušení nařízení č. 320/2006 a č. 968/2006. Porušení rozsudku Soudního dvora ze dne 14. listopadu 2013, spojené věci C-187/12 až C-189/12, SFIR a další

První důvod kasačního opravného prostředku směřuje proti části rozsudku, v níž byl nesprávně určen okamžik, v němž mělo být ověřeno, zda sila zachovaná v cukrovarech, které byly příjemci podpory, musí být považována za „produkční zařízení“, a tudíž zda je oprávněné jejich zachování v případě podání žádosti o podporu na úplné ukončení provozu zařízení.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku: porušení pokynů Evropské komise obsažených v dokumentu č. VI/5330/97

Ve druhém důvodu kasačního opravného prostředku je tvrzeno, že přestože měl Tribunál za to, že v projednávané věci jsou splněny oba požadavky stanovené v příloze 2 směrnic a týkající se určení „hraničních případů“, které považoval unijní normotvůrce za nezbytné pro účely vyloučení nebo snížení finanční opravy, dospěl k závěru, že rozhodnutí Komise neuplatnit „hraniční případ“ je oprávněné.

____________

1 Úř. věst. 2015, L 16, s. 33.