Presuda Općeg suda od 14. svibnja 2019. – Moreira protiv EUIPO-a – Da Silva Santos Júnior

(predmet T-795/17)1

(„Žig Europske unije – Postupak za proglašavanje žiga ništavim – Verbalni žig Europske unije NEYMAR – Proglašenje žiga ništavim – Zla vjera – Članak 52. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 59. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001)”)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Carlos Moreira (Guimarães, Portugal) (zastupnik: T. Soares Faria, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnici: J. Crespo Carrillo i H. O’Neill, agenti)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Neymar Da Silva Santos Júnior (Barcelona, Španjolska) (zastupnici: u početku T. de Haan, H. Abraham i P. Péters, zatim T. de Haan i P. Péters, odvjetnici)

Predmet

Tužba protiv odluke drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 6. rujna 2017. (predmet R 80/2017-2), koja se odnosi na postupak za proglašavanje dizajna ništavim između N. Da Silva Santos Júniora i C. Moreire.

Izreka

Tužba se odbija.

Carlosu Moreiri nalaže se snošenje troškova.

____________

1     SL C 63, 19. 2. 2018.