Wyrok Sądu z dnia 14 maja 2019 r. – Moreira / EUIPO – Da Silva Santos Júnior (NEYMAR)

(Sprawa T-795/17)1

Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy NEYMAR – Unieważnienie prawa do znaku towarowego – Zła wiara – Artykuł 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 59 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Carlos Moreira (Guimarães, Portugalia) (przedstawiciel: adwokat T. Soares Faria)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: J. Crespo Carrillo i H. O’Neill, pełnomocnicy)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Neymar Da Silva Santos Júnior (Barcelona, Hiszpania) (przedstawiciele: początkowo adwokaci T. de Haan, H. Abraham i P. Péters, następnie adwokaci T. de Haan i P. Péters)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 6 września 2017 r. (sprawa R 80/2017-2), dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między N. Da Silvą Santosem Júniorem a C. Moreirą.

Sentencja

Skarga zostaje oddalona.

Carlos Moreira pokrywa koszty postępowania.

____________

1     Dz.U. C 63 z 19.2.2018.