Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 21. května 2019 – BI v. Komise

(věc C-99/19 P)

„Kasační opravný prostředek – Žádost o bezplatnou právní pomoc – Článek 53 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora – Rozhodnutí Tribunálu Evropské unie, proti kterému nelze podat opravný prostředek – Zjevný nedostatek pravomoci“

Kasační opravný prostředek – Předmět sporu – Zrušení usnesení, kterým byla zamítnuta žádost žalobce o poskytnutí bezplatné právní pomoci – Rozhodnutí, proti kterému nelze podat opravný prostředek – Zjevný nedostatek pravomoci Soudního dvora

(Článek 256 odst. 1 SFEU; jednací řád Soudního dvora, čl. 53 odst. 2; jednací řád Tribunálu, čl. 148 odst. 8)

(viz body 5-7)

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek BI se odmítá pro zjevný nedostatek pravomoci Soudního dvora.

2)

BI se ukládá náhrada nákladů řízení.