Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. ožujka 2019. uputio Curtea de Apel Cluj (Rumunjska) – Banca B. SA protiv A.A.A.

(predmet C-269/19)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Curtea de Apel Cluj

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Banca B. SA

Druga stranka u žalbenom postupku: A.A.A.

Prethodna pitanja

Treba li članak 6. stavak 1. Direktive 93/13/EEZ1 tumačiti na način da na temelju njega nacionalni sud može, nakon što utvrdi da je nepoštena odredba ugovora o kreditu s fiksnom kamatnom stopom određenom za prvu godinu i promjenjivom kamatnom stopom za sljedeće godine, koja se tom odredbom određuje u skladu s „fiksnom maržom i referentnom kamatnom stopom koje banka primjenjuje na temelju netransparentnih kriterija”, prilagoditi ugovor o kreditu s obzirom na činjenične elemente sadržane u njemu utvrđivanjem načina izračuna promjenjive kamate na temelju transparentnih referentnih vrijednosti (LIBOR/EURIBOR) i fiksne bankovne marže kako bi se osigurala bolja zaštita potrošača?

Ako odgovor na to pitanje bude negativan, treba li članak 6. stavak 1. Direktive 93/13/EEZ tumačiti na način da na temelju njega nacionalni sud može, nakon što utvrdi da je nepoštena određena odredba poput one prethodno navedene, primijeniti u okviru sudskog postupka fiksnu kamatnu stopu utvrđenu u skladu s fiksnom maržom koja je određena za drugu godinu izvršenja ugovora ili fiksnom kamatnom stopom određenom za prvu godinu?

Ako odgovor na to pitanje bude negativan, treba li članak 6. stavak 1. Direktive 93/13/EEZ i načelo djelotvornosti tumačiti na način da im se protivi to da nacionalni sud, nakon što utvrdi da je nepoštena određena odredba poput one prethodno navedene, uputi stranke na pregovore kako bi odredile novu kamatnu stopu, bez utvrđivanja referentnih vrijednosti?

Ako odgovor na to pitanje bude negativan, koji su mogući pravni lijekovi za zaštitu potrošača u skladu s odredbama članka 6. stavka 1. Direktive 93/13/EEZ?

____________

1 Direktiva Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima (SL 1993., L 95, str. 29.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 12., str. 24.)