Kanne 30.4.2019 – Euroopan komissio v. Espanjan kuningaskunta

(asia C-347/19)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: K. Talabér-Ritz ja S. Pardo Quintillán)

Vastaaja: Espanjan kuningaskunta

Vaatimukset

On todettava Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan mukaisesti, että Espanjan kuningaskunta ei ole noudattanut energiatehokkuudesta, direktiivien 2009/125/EY ja 2010/30/EU muuttamisesta sekä direktiivien 2004/8/EY ja 2006/32/EY kumoamisesta 25.10.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/27/EU1 9 artiklan 3 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut sellaisten kulutusmittareiden, jotka mittaavat lämmityksen tai jäähdytyksen tai kuuman veden käyttäjäkohtaista kulutusta rakennuksissa, asentamista koskevia kansallisia säännöksiä

Espanjan kuningaskunta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Komissio toteaa, että Espanjan kuningaskunta ei ole antanut direktiivin 2012/27/EU 9 artiklan 3 kohdan mukaisia, sellaisten kulutusmittareiden, jotka mittaavat lämmityksen tai jäähdytyksen tai kuuman veden käyttäjäkohtaista kulutusta rakennuksissa, asentamista koskevia kansallisia säännöksiä.

____________

1 EUVL 2012, L 315, s. 1