Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 6. maijā Eiropas Komisija iesniedza par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2019. gada 26. februāra spriedumu lietā T-865/16 Fútbol Club Barcelona/Komisija

(Lieta C-362/19 P)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Eiropas Komisija (pārstāvji: P. Němečková, B. Stromsky un G. Luengo)

Pārējie lietas dalībnieki: Fútbol Club Barcelona un Spānijas Karaliste

Prasījumi

atcelt pārsūdzēto spriedumu;

nodot lietu atpakaļ Eiropas Savienības Vispārējai tiesai;

lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.

Pamati un galvenie argumenti

Vispārējā tiesa ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, interpretējot LESD 107. panta 1. punktu un it īpaši interpretējot valsts atbalsta sniegtas priekšrocības jēdzienu un Komisijas pienākumu novērtēt minētās priekšrocības esamību. Šo vienīgo apelācijas sūdzības pamatu var sadalīt divās daļās, kas izriet no norādītās kļūdas tiesību piemērošanā:

pirmkārt, Komisija uzskata, ka Vispārējā tiesa ir pieļāvusi kļūdu, secinot, ka pārbaude, kas ir jāveic, lai noteiktu, vai konkrēts nodokļu režīms rada priekšrocību tā adresātiem, prasa ne tikai analizēt atbilstošus un pastāvīgus pārbaudītā režīma kritērijus, kas tā adresātiem var radīt labvēlīgāku situāciju salīdzinājumā ar citiem uzņēmumiem, uz kuriem attiecas vispārējais režīms, bet tā arī prasa, lai minētajā vērtējumā tiktu analizēti arī nelabvēlīgie elementi, ko ir izraisījuši ar režīmu nesaistīti apstākļi un kas atšķiras katrā atsevišķā taksācijas gadā, pat ja šie nelabvēlīgie elementi ir nejauši un nespēj sistemātiski neitralizēt priekšrocību un ja turklāt tos nevar paredzēt režīma ex ante pārbaudē.

otrkārt, pat pamatojoties uz šo kļūdaino priekšrocības jēdziena vērtējumu, Vispārējā tiesa kļūdaini ir interpretējusi Komisijas rūpības pienākumu, kas tai ir jāievēro, pārbaudot, vai pastāv atbalsta režīms, un ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā saistībā ar Komisijas pierādīšanas pienākumu, saskaņā ar kuru tai ir jāpierāda priekšrocības esamība šajā gadījumā.

____________