Жалба, подадена на 7 март 2019 г. от achtung! GmbH срещу решението на Общия съд (девети състав), постановено на 10 януари 2019 г. по дело T-832/17 — achtung! GmbH/EUIPO

(Дело C-214/19 P)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: achtung! GmbH (представители: G. J. Seelig и D. Bischof, Rechtsanwälte)

Друга страна в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Общия съд от 10 януари 2019 г. по дело T-832/17,

да се уважат направените в първоинстанционното производство искания по точки 1 и 3 от петитума на жалбата от 22 декември 2017 г.,

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост да бъде осъдена да заплати и по-нататъшните разноски по делото.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят изтъква следните основания за обжалване:

Като първо основание той сочи неправилност на преценката на отличителния характер на заявената марка „achtung!“ (словна/фигуративна) по член 7, параграф 1, буква б) от Регламента за марката на Европейския съюз1 . В обжалваното съдебно решение Общият съд неправилно приел, че знакът е напълно лишен от отличителен характер, когато в едно от възможните му значения може да се възприеме като промоционално послание. Освен това Общият съд преценил отличителния характер не на заявения знак „achtung!“, а на понятието „Achtung“. При преценката на отличителния характер Общият съд също така се основал на неточни фактически констатации, без да събере доказателства по релевантните за спора въпроси.

По второто основание жалбоподателят също сочи неправилност на преценката на отличителния характер по член 7, параграф 1, буква б) от Регламента за марката на Европейския съюз. В обжалваното съдебно решение Общият съд неправилно приел, че възможността стоките и услугите да бъдат „предмет на рекламни послания“ представлява релевантен общ признак, който обосновава автоматичен извод за липса на отличителен характер за всички обхванати от заявката стоки и услуги.

По третото основание се сочи нарушение на принципите на равно третиране и добра администрация. Общият съд допуснал грешка при прилагането на правото, като не проверил дали апелативният състав в достатъчна степен е съобразил релевантните твърдения на жалбоподателя и дали при произнасянето си е преценил дали трябва да се произнесе в същия смисъл, или не. Цялостното неотчитане на идентичните по-ранни регистрации в EUIPO съставлявало грешка при прилагането на правото.

____________

1 Регламент (EC) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 154, 2017 г., стр. 1).