Kasační opravný prostředek podaný dne 7. března 2019 achtung! GmbH proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 10. ledna 2019 ve věci T-832/17, achtung! GmbH v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

(Věc C-214/19 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: achtung! GmbH (zástupci: G. J. Seelig, D. Bischof, Rechtsanwälte)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ve věci T-832/17 ze dne 10. ledna 2019,

vyhověl návrhovým žádáním žaloby č. 1 a 3 ze dne 22. prosince 2017 předloženým v prvním stupni,

uložil Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví také náhradu dalších nákladů tohoto řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelka předkládá následující tři důvody kasačního opravného prostředku:

První důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení rozlišovací způsobilosti přihlášené ochranné známky „achtung!“ (slovní a obrazové) podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení o ochranné známce1 . Tribunál v napadeném rozsudku chybně konstatoval, že označení postrádá rozlišovací způsobilost, pokud je lze v některém z možných významů vnímat jako propagační doporučení. Kromě toho neprovedl Tribunál posouzení rozlišovací způsobilosti podle přihlášeného označení „achtung!“, nýbrž na základě výrazu „Achtung“. Při posouzení rozlišovací způsobilosti vycházel navíc z nesprávného skutkového základu, aniž provedl dokazování ohledně otázek nezbytných pro vyřešení sporu.

Rovněž druhý důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení rozlišovací způsobilosti podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení o ochranné známce. V napadeném rozsudku Tribunál nesprávně vycházel z toho, že vlastnost zboží a služeb být „předmětem propagace“ představuje vhodný společný znak k odůvodnění paušálního zamítnutí rozlišovací způsobilosti pro veškeré přihlašované zboží a služby.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku se týká porušení zásad rovného zacházení a řádné správy. Tribunál z právního hlediska chybně nezkoumal, zda se odvolací senát v dostatečném rozsahu zabýval relevantními předchozími zápisy navrhovatelky a zda při svém rozhodnutí ověřil, zda má rozhodnout ve stejném smyslu či nikoli. Celkové nezohlednění předchozích shodných zápisů u EUIPO představuje právní pochybení.

____________

1 Nařízení Evorpského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie. (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1).