Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Orense (Španělsko) dne 29. března 2019 – UP v. Banco Pastor S.A.U.

(Věc C-268/19)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Orense

Účastníci původního řízení

Žalobce: UP

Žalovaná: Banco Pastor S.A.U.

Předběžné otázky

Má být účinek nezávaznosti stanovený v čl. 6 odst. 1 směrnice 93/131 vykládán v tom smyslu, že brání platnosti dohody o změně zneužívajícího ujednání ve smlouvě uzavřené mezi spotřebitelem a prodejcem či poskytovatelem za okolností, kdy a) zneužívající ujednání nebylo v okamžiku uzavření uvedené dohody prohlášeno za neplatné, ani nebyl konstatován nedostatek jeho platnosti, ani nebyl spotřebitel upozorněn na možné konstatování jeho zneužívající povahy a b) uvedená dohoda o změně smlouvy nemá smírčí povahu? Má v takové situaci vliv na platnost uvedené dohody skutečnost, že spotřebitel vyjednával o obsahu takové dohody?

Má být čl. 3 odst. 1 a článek 4 směrnice 93/13 vykládán v tom smyslu, že pro to, aby bylo považováno za transparentní ujednání zavedené prostřednictvím dohody o změně smlouvy mezi spotřebitelem a prodávajícím či poskytovatelem, kterou se mění původní zneužívající ujednání, musí spotřebitel v okamžiku uzavřené dohody o změně být informován o zneužívající povaze ujednání, nebo případně o možnosti konstatování jeho zneužívající povahy? Vylučuje v každém případě v této souvislosti skutečnost, že nové ujednání bylo sjednáno individuálně, přezkumu jeho zneužívající povahy?

____________

1     Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o zneužívajících ujednáních ve spotřebitelských smlouvách (Úř. věst. L 95, 21.4.1993, s. 29).