Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 29. martā iesniedza Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Orense (Spānija) – UP/Banco Pastor S.A.U.

(Lieta C-268/19)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Orense

Pamatlietas puses

Prasītāja: UP

Atbildētāja: Banco Pastor S.A.U.

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvas 93/13 1 6. panta 1. punktā paredzētās nesaistīšanas sekas ir jāinterpretē tādējādi, ka tā liedz patērētāja ar pārdevēju vai piegādātāju noslēgtā līguma, ar ko groza negodīgu noteikumu, spēkā esamību situācijā, kurā (a) minētā līguma noslēgšanas brīdī negodīgais noteikums nebija pasludināts par spēkā neesošu, ne arī tika atzīts tā spēkā esamības trūkums, ne arī patērētājs tika brīdināts par iespēju, ka minētais noteikums varētu tikt atzīts par negodīgu, un kurā (b) minētajam līgumam par grozījumu nepiemīt izlīguma raksturs? Vai šajā situācijā minētā līgumā spēkā esamības nolūkā ir nozīme tam, ka par izdarītā grozījuma saturu notika apspriešanās ar patērētāju?

Vai Direktīvas 93/13 3. panta 1. punkts un 4. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka, lai noteikums patērētāja un pārdevēja vai piegādātāja noslēgtajā līgumā, ar ko groza agrāko negodīgo noteikumu, atbilstu pārskatāmības prasībai, patērētājam līguma par grozījumu noslēgšanas brīdī ir jābūt informētam par sākotnējā noteikuma negodīgumu vai attiecīgā gadījumā par iespēju, ka minētais negodīgums varētu tiks atzīts par negodīgu? Saistībā ar to, vai tas, ka jaunais noteikums tika atsevišķi apspriests, katrā ziņā izslēdz iespēju veikt tā negodīguma pārbaudi?

____________

1 Padomes Direktīva 93/13/EEK (1993. gada 5. aprīlis) par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos (OV 1993, L 95, 29. lpp.).