Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 12 marca 2019 r. w sprawie T-26/18, Francja/Komisja, wniesione w dniu 23 maja 2019 r. przez Republikę Francuską

(Sprawa C-404/19 P)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Republika Francuska (przedstawiciele: D. Colas, A.L. Desjonquères, C. Mosser, pełnomocnicy)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania wnoszącego odwołanie

Częściowe uchylenie wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie T-26/18, Francja/Komisja;

ostateczne rozstrzygnięcie sporu poprzez stwierdzenie nieważności części decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/2014 z dnia 8 listopada 2017 r. wyłączającej z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)1 w zakresie, w jakim nakłada ona na Francję korekty ryczałtowe w wysokości 100% z powodu braków w systemie kontroli pomocy obszarowej w Górnej Korsyce.

Zarzuty i główne argumenty

Rząd francuski wnosi do Trybunału o uchylenie zaskarżonego wyroku w części, w której oddala jego skargę w odniesieniu do części spornej decyzji, która dotyczy „Systemu kontroli z poważnymi brakami, Korsyka” za lata 2013 i 2014 i nakłada korektę ryczałtową w wysokości 100% z powodu niedociągnięć w systemie kontroli pomocy obszarowej w Górnej Korsyce.

W uzasadnieniu odwołania rząd francuski przywołuje jeden zarzut dotyczący naruszenia prawa. Sąd oparł się na błędnej wykładni warunków przewidzianych w pkt 3.2.5 wytycznych z 2015 r. dla ustalenia stawki korekty wynoszącej więcej niż 25%. Sąd pomylił dowody, które należy przedstawić w przypadku, gdy przyznanie pomocy jest pozbawione jakiejkolwiek podstawy prawnej lub narusza przepisy prawa Unii, oraz w przypadku, gdy braki w systemie kontroli są wystarczająco poważne, aby pozwolić na przypuszczenie, że pomoc jest przyznawana z naruszeniem prawa Unii. Sąd orzekł więc błędnie, że wykluczenie całości wydatków z finansowania Unii i korekta ryczałtowa w wysokości 100% były uzasadnione.

____________

1 Dz.U. 2017, L 292, s. 61.