Pritožba, ki jo je Francoska republika vložila 23. maja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 12. marca 2019 v zadevi T-26/18, Francija/Komisija

(Zadeva C-404/19 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnica: Francoska republika (zastopniki: D. Colas, A.-L. Desjonquères, C. Mosser, agenti)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Razglasitev delne ničnosti Sodbe Splošnega sodišča Evropske unije z dne 12. marca 2019 v zadevi T-26/18, Francija/Komisija;

v sporu dokončno odloči in Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/2014 z dne 8. novembra 2017 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije1 razglasi za ničen v delu, v katerem so Franciji naloženi pavšalni popravki v višini 100 % zaradi pomanjkljivosti v sistemu nadzora nad pomočmi, vezanimi na površino, v departmaju Haute-Corse;

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Francoska vlada Sodišču predlaga, naj razveljavi izpodbijano sodbo v delu, v katerem je bila zavrnjena njena tožba v zvezi z delom spornega sklepa, ki se nanaša na „Zelo pomanjkljiv sistem kontrol, Korzika“ za leti 2013 in 2014 s tem, da je uporabljen pavšalni popravek v višini 100 % zaradi pomanjkljivosti v sistemu nadzora nad pomočmi, vezanimi na površino, v departmaju Haute-Corse.

Francoska republika v utemeljitev svoje pritožbe navaja en pritožbeni razlog, ki se nanaša na napačno uporabo prava. Splošno sodišče naj bi se oprlo na napačno razlago pogojev iz točke 3.2.5 Smernic iz leta 2015 za določitev stopnje popravka, ki presega 25 %. Splošno sodišče naj bi pomešalo dokaz, ki ga je treba zagotoviti v primeru, v katerem za dodelitev pomoči ni nobene pravne podlage ali so s to dodelitvijo kršena pravila Unije, in v primeru, v katerem so pomanjkljivosti v sistemu nadzora dovolj resne, da je mogoče sklepati, da so pomoči dodeljene ob kršitvi prava Unije. Splošno sodišče naj bi torej napačno presodilo, da je upravičeno, da se iz financiranja Unije izključijo vsi odhodki, in da je utemeljen pavšalni popravek v višini 100 %.

____________

1 UL 2017, L 292, str. 61.