Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 11. janvārī Eiropas Savienības Revīzijas palāta iesniedza par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2018. gada 8. novembra spriedumu lietā T–874/16 RA/Revīzijas palāta

(Lieta C–27/19 P)

Tiesvedības valoda –franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Savienības Revīzijas palāta (pārstāvji: E. von Bardeleben, C. Lesauvage)

Otrs lietas dalībnieks: RA

Tiesa (devītā palāta) ar 2019. gada 24. aprīļa rīkojumu ir izslēgusi lietu no reģistra.

____________