Προσφυγή της 24ης Μαΐου 2019 – Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Σλοβενίας

(Υπόθεση C-413/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η σλοβενική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: M. Kocjan, K. Talabér-Ritz)

Καθής: Δημοκρατία της Σλοβενίας

Αιτήματα

Η Επιτροπή ζητεί από το Δικαστήριο:

να διαπιστώσει ότι η Δημοκρατία της Σλοβενίας, περιορίζοντας την υποχρέωση προσκομίσεως πιστοποιητικού ενεργειακής αποδόσεως στα κτίρια τα οποία ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από τις δημόσιες αρχές, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 13, παράγραφος 2, της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 1 ·

να καταδικάσει τη Δημοκρατία της Σλοβενίας στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Κατά το άρθρο 13, παράγραφος 2, της οδηγίας 2010/31/ΕΕ, τα κράτη μέλη οφείλουν να προβλέψουν την υποχρέωση βάσει της οποίας στα κτίρια για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 1, με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια άνω των 500 m2, και τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης αναρτάται σε περίοπτη για το κοινό θέση. Στον βαθμό που η Δημοκρατία της Σλοβενίας προέβλεψε τέτοια υποχρέωση μόνο για τα κτίρια που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από τις δημόσιες αρχές, η Επιτροπή αποφάσισε να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου.

____________

1 Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (ΕΕ L 153, σ. 13).