Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Stockholms tingsrätt, Patent- och marknadsdomstolen (Σουηδία) στις 7 Μαΐου 2019 – Konsumentombudsmannen κατά Mezina AB

(Υπόθεση C-363/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η σουηδική

Αιτούν δικαστήριο

Stockholms tingsrätt, Patent- och marknadsdomstolen

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγων: Konsumentombudsmannen

Καθής: Mezina AB

Προδικαστικά ερωτήματα

Ρυθμίζουν τα άρθρα 5 και 6, σε συνδυασμό με τα άρθρα 10, παράγραφος 1, και 28, παράγραφος 5, του κανονισμού 1924/20061 , το βάρος απόδειξης όταν εθνικό δικαστήριο εξετάζει εάν έχει διατυπωθεί μη επιτρεπόμενος ισχυρισμός υγείας, σε περίπτωση που αυτός αντιστοιχεί σε ισχυρισμό για τον οποίο έχει υποβληθεί αίτηση όπως η προβλεπόμενη στο άρθρο 13, παράγραφος 2, του κανονισμού αυτού, η οποία ωστόσο δεν έχει ακόμη οδηγήσει σε απόφαση έγκρισης ή απόρριψης, ή το βάρος απόδειξης ρυθμίζεται από το εθνικό δίκαιο;

Στην περίπτωση που στο πρώτο ερώτημα δοθεί η απάντηση ότι το βάρος απόδειξης ρυθμίζεται από τις διατάξεις του κανονισμού 1924/2006, το βάρος αυτό φέρει η επιχείρηση που διατύπωσε συγκεκριμένο ισχυρισμό υγείας ή η αρχή που ζητά από το εθνικό δικαστήριο να απαγορεύσει στην επιχείρηση να συνεχίσει να κάνει χρήση του ισχυρισμού;

Σε περίπτωση όπως αυτή που περιγράφεται στο πρώτο ερώτημα, ρυθμίζουν τα άρθρα 5 και 6, σε συνδυασμό με τα άρθρα 10, παράγραφος 1, και 28, παράγραφος 5, του κανονισμού 1924/2006, τον απαιτούμενο βαθμό απόδειξης όταν εθνικό δικαστήριο εξετάζει εάν έχει διατυπωθεί μη επιτρεπόμενος ισχυρισμός υγείας, ή ο βαθμός απόδειξης αυτός ρυθμίζεται από την εθνική νομοθεσία;

Στην περίπτωση που στο τρίτο ερώτημα δοθεί η απάντηση ότι ο απαιτούμενος βαθμός απόδειξης ρυθμίζεται από τις διατάξεις του κανονισμού 1924/2006, ποιες είναι οι απαιτήσεις ως προς την απόδειξη;

Επηρεάζονται οι απαντήσεις στα προηγούμενα ερωτήματα από το γεγονός ότι στην υπόθεση της οποίας έχει επιληφθεί το εθνικό δικαστήριο απαιτείται η ταυτόχρονη εφαρμογή του κανονισμού 1924/2006 (συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 3, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο αʹ, του κανονισμού αυτού) και της οδηγίας 2005/292 ;

____________

1 Κανονισμός (ΕΚ) 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα (ΕΕ 2006, L 404, σ. 9).

2 Οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ 2005, L 149, σ. 22).