Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Patent- and marknadsdomstolen (Švédsko) 7. mája 2019 – Konsumentombudsmannen/Mezina AB

(vec C-363/19)

Jazyk konania: švédčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Patent- and marknadsdomstolen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Konsumentombudsmannen

Žalovaná: Mezina AB

Prejudiciálne otázky

Upravujú články 5 a 6 v spojení s článkom 10 ods. 1 a s článkom 28 ods. 5 nariadenia č. 1924/20061 dôkazné bremeno v prípade, že vnútroštátny súd určuje, či boli nepovolené zdravotné tvrdenia uvedené v situácii, v ktorej dotknuté zdravotné tvrdenia zodpovedajú tvrdeniu, o povolenie ktorého bola podaná žiadosť podľa článku 13 ods. 2 nariadenia č. 1924/2006, zatiaľ však nebolo rozhodnuté o jeho povolení či nepovolení, alebo sa dôkazné bremeno určí podľa vnútroštátneho práva?

Ak sa má na otázku 1 odpovedať v tom zmysle, že ustanovenia nariadenia č. 1924/2006 upravujú dôkazné bremeno, spočíva dôkazné bremeno na obchodníkovi, ktorý uvádza dotknuté zdravotné tvrdenie, alebo na orgáne, ktorý sa na vnútroštátnom súde domáha, aby bol obchodníkovi uložený zákaz pokračovať v uvádzaní tohto tvrdenia?

Upravujú v situácii opísanej v otázke 1 články 5 a 6 v spojení s článkom 10 ods. 1 a s článkom 28 ods. 5 nariadenia č. 1924/2006 požiadavky na dôkazy, keď vnútroštátny súd určuje, či boli uvedené nepovolené zdravotné tvrdenia, alebo sa požiadavky na dôkazy určia podľa vnútroštátneho práva?

Ak sa má na otázku 3 odpovedať v tom zmysle, že ustanovenia nariadenia č. 1924/2006 upravujú požiadavky na dôkazy, aké požiadavky na dôkazy sú stanovené?

Má na odpoveď na otázky 1 – 4 vplyv skutočnosť, že nariadenie č. 1924/2006 [vrátane článku 3 písm. a) nariadenia] a smernicu 2005/292 je možné v konaní na vnútroštátnom súde uplatniť zároveň?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (Ú. v. EÚ L 404, 2006, s. 9).

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“) (Ú. v. EÚ L 149, 2005, s. 22).