Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το tribunal du travail francophone de Bruxelles (Βέλγιο) στις 21 Μαΐου 2019 – PN, QO, RP, SQ, TR κατά Centre public d’action sociale d’Anderlecht (CPAS)

(Υπόθεση C-394/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunal du travail francophone de Bruxelles

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγοντες: PN, QO, RP, SQ, TR

Καθού: Centre public d’action sociale d’Anderlecht (CPAS)

Προδικαστικό ερώτημα

Έχουν η αρχή της πλήρους αποτελεσματικότητας των κοινοτικών κανόνων και της προστασίας τους, όπως καθορίζεται στις αποφάσεις Francovich και Brasserie du pêcheur, και η οδηγία 2004/38/ΕΚ1 την έννοια ότι, στην περίπτωση αλλοδαπού ο οποίος στερείται το δικαίωμα διαμονής χωρίς προηγούμενο έλεγχο αναλογικότητας εξαιτίας πλημμελούς μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο, υποχρεώνουν το κράτος μέλος να αναλάβει, στο πλαίσιο του καθεστώτος του κοινωνικής αρωγής, την κάλυψη των βασικών αναγκών του προσφεύγοντος πέραν των ιατρικών μέχρι να εκδοθεί, τηρουμένου του δικαίου της Ένωσης, απόφαση επί της διαμονής του;

____________

1     Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και την κατάργηση των οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ (ΕΕ 2004, L 158, σ. 77).