Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgia) la 21 mai 2019 – PN, QO, RP, SQ, TR/Centre public d’action sociale d’Anderlecht (CPAS)

(Cauza C-394/19)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Tribunal du travail francophone de Bruxelles

Părțile din procedura principală

Reclamanți: PN, QO, RP, SQ, TR

Pârât: Centre public d’action sociale d’Anderlecht (CPAS)

Întrebarea preliminară

Principiul deplinei eficacități a normelor comunitare și al protecției acestora, astfel cum a fost definit în Hotărârile Francovich și Brasserie du pêcheur, și Directiva 2004/38/CE1 trebuie interpretate în sensul că obligă statul membru, în situația unui străin privat de dreptul de ședere fără examinarea prealabilă a proporționalității ca urmare a unei transpuneri necorespunzătoare în dreptul intern, să suporte, în cadrul sistemului său de asistență socială, nevoile elementare ale reclamantului, altele decât cele de natură medicală, până la pronunțarea asupra situației privind șederea acestuia, cu respectarea dreptului Uniunii?

____________

1 Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, Ediție specială, 05/vol. 7, p. 56).