Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberster Gerichtshof (Österrike) den 5 april 2019 – DenizBank AG mot Verein für Konsumenteninformation

(Mål C-287/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberster Gerichtshof

Parter i det nationella målet

Klagande: DenizBank AG

Motpart: Verein für Konsumenteninformation

Tolkningsfrågor

Ska artikel 52.6 a i direktiv (EU) 2015/23661 (betaltjänstdirektivet), jämförd med artikel 54.1 i samma direktiv, som föreskriver att betaltjänstanvändarens samtycke ska anses ha getts till en föreslagen ändring i avtalsvillkoren, med undantag för användaren av betaltjänsten som visar betaltjänstleverantören att den motsätter sig ändringen innan de ändrade villkoren träder i kraft, tolkas så, att en medgivandefunktion som gäller alla tänkbara avtalsvillkor helt obegränsat kan överenskommas med en konsument?

2a)    Ska artikel 4 led 14 i betaltjänstdirektivet tolkas så, att NFC-funktionen hos ett personligt multifunktionellt bankkort som används för små betalningar som dras från det sammankopplade kundkontot är ett betalningsinstrument?

2b)    Om fråga 2a besvaras jakande:

Ska artikel 63.1 b i betaltjänstdirektivet om undantag för betalningar av låga belopp och elektroniska pengar tolkas så, att en kontaktfri betalning, vid användning av NFC-funktionen hos ett personligt multifunktionellt bankkort, bör betraktas som en anonym användning av betalningsinstrumentet, i den mening som avses i undantaget?

3)    Ska artikel 63.1 b i betaltjänstdirektivet tolkas så, att en betaltjänstleverantör endast kan förlita sig på detta undantag, om det kan bevisas att betalningsinstrumentet, med hänsyn till det aktuella tekniska utvecklingsstadiet, inte kan blockeras eller att ytterligare användning inte kan förhindras?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 om betaltjänster på den inre marknaden, om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG och 2013/36/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 och om upphävande av direktiv 2007/64/EG (EUT L 337, 2015, s. 35).