Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Berlin (Saksamaa) 19. aprillil 2019 – Ingredion Germany GmbH versus Bundesrepublik Deutschland

(kohtuasi C-320/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgericht Berlin

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Ingredion Germany GmbH

Vastustaja: Bundesrepublik Deutschland

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Komisjoni otsuse 2011/278/EL1 artikli 18 lõike 1 punkti c, lõike 2 teist lõiku koosmõjus direktiivi 2003/87/EÜ2 artikli 3 punktiga h ja artikliga 10a tuleb tõlgendada nii, et uute osalejate kütusepõhise tootmistaseme kindlaksmääramisel aluseks võetav võimsuskasutustegur on väiksem kui 100%?

____________

1 Komisjoni 27. aprilli 2011. aasta otsus 2011/278/EL, millega määratakse kindlaks kogu liitu hõlmavad üleminekueeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a kohaste tasuta saastekvootide ühtlustatud eraldamiseks (ELT 2011, L 130, lk 1).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (ELT 2003, L 275, lk 32; ELT eriväljaanne 15/07, lk 631).