Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Berlin (Nemčija) 19. aprila 2019 – Ingredion Germany GmbH/Zvezna republika Nemčija

(Zadeva C-320/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgericht Berlin

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Ingredion Germany GmbH

Tožena stranka: Zvezna republika Nemčija

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 18(1)(c) in (2), drugi pododstavek, Sklepa Evropske komisije 2011/278/EU1 v povezavi s členoma 3(h) in 10a Direktive 2003/87/ES2 razlagati tako, da je zadevni faktor uporabe zmogljivosti, ki se uporablja za raven dejavnosti glede goriva, za nove udeležence omejen na vrednost, ki je manjša od 100 %?

____________

1     Sklep Komisije z dne 27. aprila 2011 o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta, UL 2011, L 130, str.1.

2     Direktiva 2003/87/ES evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES, UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 7, str. 631.