Appel iværksat den 20. maj 2019 af Europa-Kommissionen til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 7. marts 2019 i sag T-837/16, Kongeriget Sverige mod Europa-Kommissionen

(Sag C-389/19 P)

Processprog: svensk

Parter

Appellant: Europa-Kommissionen (ved R. Lindenthal, K. Mifsud-Bonnici og G. Tolstoy, som befuldmægtigede)

De andre parter i appelsagen: Kongeriget Sverige, Kongeriget Danmark, Republikken Finland, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Kemikalieagentur

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 7. marts 2019 i sag T-837/16, Kongeriget Sverige mod Europa-Kommissionen, ophæves, Kommissionen frifindes i søgsmålet i første instans og Kongeriget Sverige pålægges at betale sagsomkostningerne.

Subsidiært hjemvises sagen til Retten til fornyet behandling, og afgørelsen om sagsomkostningerne i første instans og under appelsagen udsættes.

Der træffes afgørelse om, at den anfægtede afgørelses retsvirkninger opretholdes.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellen vedrører den dom, som Retten (Femte Afdeling) afsagde den 7. marts 2019 i sag T-837/16. I denne dom erklærede Retten Kommissionens gennemførelsesafgørelse C(2016) 5644 final af 7. september 2016 om tilladelse til visse anvendelser af blysulfochromatgul og blychromatmolybdatsulfatrød, ugyldig, og forkastede Kommissionens påstand om, at afgørelsens retsvirkninger skulle opretholdes, indtil Kommissionen kunne foretage en fornyet undersøgelse af ansøgningen om godkendelse.

Kommissionen har fremført fire anbringender til støtte for sin appel.

Første anbringende: Retten begik i de domspræmisser, som vedrører de beviskrav, der skal løftes ved vurderingen af alternativerne, og navnlig i præmis 79, 81, 85, 86, 90 og 101, en åbenbar retlig fejl med hensyn til det beviskrav, der i henhold til artikel 60, stk. 4, finder anvendelse.

Andet anbringende: Retten begik konsekvent en åbenbar retlig fejl i sit ræsonnement og navnlig i præmis 86, 90 og 96, idet den fuldstændig så bort fra Kommissionens skønsmargen med hensyn til at fastsætte tærskelværdier for, hvad der teknisk og økonomisk er gennemførligt ved vurderingen af alternativer som omhandlet i artikel 60, stk. 4, og således anvendte et forkert kriterium ved domstolsprøvelsen, og greb ind i Kommissionens afvejning af sociale, økonomiske og tekniske hensyn.

Tredje anbringende: Retten begik en åbenbar retlig fejl i præmis 86, 97 og 98 med hensyn til den omtvistede afgørelse, idet den for det første ikke tog hensyn til, at der ikke var blevet givet tilladelse til anvendelser, hvor blypigments tekniske egenskaber ikke var nødvendige, og for det andet idet den beskrev betingelserne i den omtvistede afgørelse som om den gav udtryk for, at betingelsen om vurdering af alternativer, jf. artikel 60, stk. 4, ikke var opfyldt.

Fjerde anbringende: Domskonklusionens andet punkt, hvor Retten fastslog, at den omtvistede afgørelses virkninger ikke skulle opretholdes, bygger på en åbenbar retlig fejl i dommens præmis 112.

____________