Euroopa Komisjoni 20. mail 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 7. märtsi 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-837/16: Rootsi Kuningriik versus Euroopa Komisjon

(kohtuasi C-389/19 P)

Kohtumenetluse keel: rootsi

Pooled

Apellant: Euroopa Komisjon (esindajad: R. Lindenthal, K. Mifsud-Bonnici, G. Tolstoy)

Teised menetlusosalised: Rootsi Kuningriik,

Taani Kuningriik,

Soome Vabariik,

Euroopa Parlament ja

Euroopa Kemikaaliamet

Apellandi nõuded

Tühistada Üldkohtu (viies koda) 7. märtsi 2019. aasta kohtuotsus Rootsi Kuningriik vs. Euroopa Komisjon, T-837/16, jätta rahuldamata hagi esimeses kohtuastmes ja mõista kohtukulud välja Rootsi Kuningriigil, või teise võimalusena

saata kohtuasi tagasi Üldkohtusse uuesti arutamiseks ja teha esimese kohtuastme ja apellatsiooniastme kohtukulude osas otsus edaspidi ja

määrata, et vaidlustatud otsuse tagajärjed kehtima.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebus puudutab Üldkohtu (viies koda) 7. märtsi 2019. aasta otsust kohtuasjas T-837/16. Selles otsuses tühistas Üldkohus komisjoni 7. septembri 2016. aasta rakendusotsuse C(2016) 5644 final, millega antakse autoriseering pliisulfokromaatkollase ja pliikromaatmolübdaatsulfaatpunase teatavateks kasutusaladeks, ja jättis rahuldamata komisjoni nõude, et otsuse tagajärjed jääksid kehtima kuni komisjon vaatab autoriseeringutaotluse uuesti läbi.

Komisjon esitab oma kaebuse põhjenduseks neli väidet.

Esimene väide: kohtuotsuse nendes punktides, mis käsitlesid alternatiivide analüüsimisel kohaldatavat tõendustaset, ja täpsemalt punktides 79, 81, 85, 86, 90 ja 101, kohaldas Üldkohus ilmselgelt vääralt õigusnormi seoses tõendustasemega, mida kohaldatakse artikli 60 lõike 4 alusel.

Teine väide: kohtuotsuse põhjendavas osas ja eelkõige punktides 86, 90 ja 96 kohaldas Üldkohus ilmselgelt vääralt õigusnormi, kuna ta jättis täielikult tähelepanuta komisjoni kaalutlusõiguse tehnilise ja majandusliku teostatavuse piirväärtuste kehtestamisel alternatiivide analüüsis vastavalt artikli 60 lõikele 4, ning sellest tulenevalt kohaldas vale kohtuliku kontrolli kriteeriumi ja sekkus komisjoni sotsiaalsetesse, majanduslikesse ja tehnilistesse kaalutlustesse.

Kolmas väide: kohtuotsuse punktides 86, 97 ja 98 kohaldas Üldkohus vaidlustatud otsusega seoses ilmselgelt vääralt õigusnormi, esiteks jättes arvesse võtmata asjaolu, et mingit autoriseeringut ei olnud antud kasutusaladele, milles pliipigmendi omadused tehnilise näitajate osas ei ole vajalikud, ja teiseks kirjeldades vaidlustatud otsuses toodud tingimusi viisil, mis näitasid, et alternatiivide analüüsiga seotud tingimus artikli 60 lõikes 4 ei olnud täidetud.

Neljas väide: resolutsiooni teine punkt, milles Üldkohus määras, et vaidlustatud otsuse tagajärjed ei jää kehtima, tugineb õigusnormi ilmselgelt vääral kohaldamise kohtuotsuse punktis 112.

____________