Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Brașov (Romania) on esittänyt 9.4.2019 – SO v. TP ym.

(asia C-291/19)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Curtea de Apel Brașov

Pääasian asianosaiset

Valittaja: SO

Vastapuolet: TP ym.

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko 13.12.2006 tehdyllä Euroopan komission päätöksellä 2006/928/EY1 perustettua yhteistyö- ja seurantajärjestelmää pidettävä SEUT 267 artiklassa tarkoitettuna Euroopan unionin toimielimen toimena, josta voidaan pyytää unionin tuomioistuimen tulkintaa?

Sitovatko mainitun järjestelmän puitteissa laadituissa kertomuksissa esitetyt vaatimukset Romaniaa, etenkin (mutta ei ainoastaan) siltä osin kuin on kyse tarpeesta tehdä yhteistyö- ja seurantajärjestelmää koskevien päätelmien mukaisia lainsäädäntömuutoksia Venetsian komission ja Euroopan neuvoston lahjonnan vastaisen valtioiden ryhmän suositusten mukaisesti?

Onko Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklaa, kun sitä luetaan yhdessä 4 artiklan 3 kohdan kanssa, tulkittava siten, että jäsenvaltioiden velvollisuuteen noudattaa oikeusvaltion periaatteita kuuluu myös vaatimus siitä, että Romania noudattaa 13.12.2006 tehdyllä komission päätöksellä 2006/928/EY perustetun yhteistyö- ja seurantajärjestelmän yhteydessä laadituissa kertomuksissa asetettuja vaatimuksia?

Onko SEU 19 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa vahvistettu tuomioistuinten riippumattomuuden periaate, sellaisena kuin sitä tulkitaan Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä (suuri jaosto, tuomio 27.2.2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:117), esteenä oikeuslaitoksen sisäisten rikosten tutkintaosaston perustamiselle Înalta Curte de Casație și Justițien yhteydessä toimivaan syyttäjänvirastoon, kun otetaan huomioon kyseiseen osastoon kuuluvien syyttäjien virkaan nimittämistä ja virasta erottamista koskevat menettelytavat, viran harjoittamista osastossa koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä toimivallanjakoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja kun tiedetään, että kyseisessä osastossa on vain hyvin vähän virkoja?

Onko Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan [toinen kohta], joka koskee oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kohtuullisen ajan kuluessa, esteenä oikeuslaitoksen sisäisten rikosten tutkintaosaston perustamiselle Înalta Curte de Casație și Justițien yhteydessä toimivaan syyttäjänvirastoon, kun otetaan huomioon viran harjoittamista osastossa koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä toimivallanjakoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja kun tiedetään, että kyseisessä osastossa on vain hyvin vähän virkoja?

____________

1 Yhteistyötä ja Romanian edistymisen seurantaa koskevan järjestelmän perustamisesta tiettyjen arviointiperusteiden täyttämiseksi oikeuslaitoksen uudistamisen ja korruption torjunnan alalla 13.12.2006 tehty komission päätös 2006/928/EY (EUVL 2006, L 354, s. 56).