Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunalul Bihor (Rumænien) den 14. maj 2019 – straffesag mod IG, JH, KI og LJ

(Sag C-379/19)

Processprog: rumænsk

Den forelæggende ret

Tribunalul Bihor

Tiltalte i straffesagen

IG, JH, KI og LJ

Præjudicielle spørgsmål

Er den mekanisme for samarbejde og kontrol (MSK), der blev oprettet ved Europa-Kommissionens beslutning 2006/928/EF af 13. december 2006 1 , og kravene i de rapporter, der udarbejdes inden for rammerne af denne mekanisme, bindende for Rumænien?

Skal artikel 2 sammenholdt med artikel 4, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union fortolkes således, at forpligtelsen for Rumænien til at overholde kravene i de rapporter, der er udarbejdet inden for rammerne af MSK, som er oprettet ved Kommissionens afgørelse 2006/928/EF af 13. december 2006, er omfattet af medlemsstatens forpligtelse til at overholde retsstatsprincipperne, herunder for så vidt angår en forfatningsdomstols – et politisk-retslig organ – undladelse af at intervenere med henblik på at fortolke loven og fastlægge de konkrete og obligatoriske måder, hvorpå domstolene skal anvende den, hvilket henhører under den retslige myndigheds enekompetence, og med henblik på at indføre ny lovgivning, hvilket henhører under den lovgivende myndigheds enekompetence? Kræver EU-retten, at virkningerne af en sådan afgørelse truffet af en forfatningsdomstol fjernes? Er EU-retten til hinder for en national retsregel, der regulerer det disciplinære ansvar for den dommer, der undlader at anvende den afgørelse, der er truffet af Curtea Constituțională (forfatningsdomstolen), i forbindelse med det rejste spørgsmål?

Er princippet om dommernes uafhængighed, der er fastsat i artikel 19, stk. 1, andet afsnit, TEU og i artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder som fortolket af Den Europæiske Unions Domstol (Store Afdeling, dom af 27.2.2018, Associação Spindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:117), til hinder for, at dommernes kompetence erstattes af afgørelser truffet af Curtea Constituțională (afgørelse nr. 51 af 16. februar 2016, afgørelse nr. 302 af 4. maj 2017 og afgørelse nr. 26 af [af 16. januar 2019]) med den følge, at straffesagen (med tilbagevirkende kraft) bliver uforudsigelig, og at det bliver umuligt at fortolke loven og at anvende den i en konkret sag? Er EU-retten til hinder for en national retsregel, der regulerer det disciplinære ansvar for den dommer, der undlader at anvende den afgørelse, der er truffet af Curtea Constituțională (forfatningsdomstolen), i forbindelse med det rejste spørgsmål?

____________

1     Kommissionens beslutning 2006/928/EF af 13.12.2006 om oprettelse af en mekanisme for samarbejde og kontrol vedrørende Rumæniens fremskridt med opfyldelsen af specifikke benchmarks på områdernes retsreform og bekæmpelse af korruption (EUT 2006, L 354, s. 56).