A Tribunalul Bihor (Románia) által 2019. május 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – IG, JH, KI, LJ elleni büntetőeljárás

(C-379/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunalul Bihor

Az alapeljárás felei

IG, JH, KI, LJ

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A 2006. december 13-i 2006/928/EK európai bizottsági határozattal1 létrehozott együttműködési és ellenőrzési mechanizmus (CVM) és az említett mechanizmus keretében készült jelentésekben megfogalmazott követelmények kötelező jellegűek-e a Román Államra nézve?

Úgy kell-e értelmezni az Európai Unióról szóló Szerződés 4. cikkének (3) bekezdésével összefüggésben értelmezett EUSZ 2. cikket, hogy Románia azon kötelezettsége, hogy tiszteletben kell tartania a 2006. december 13-i 2006/928/EK bizottsági határozattal létrehozott együttműködési és ellenőrzési mechanizmus (CVM) keretében készült jelentésekben előírt követelményeket, a jogállamiság elveinek tiszteletben tartására vonatkozó tagállami kötelezettség körébe tartozik, ideértve azt is, hogy az alkotmánybíróságok mint politikai-igazságszolgáltatási szervek kötelesek tartózkodni attól, hogy az igazságszolgáltatás kizárólagos hatáskörébe beavatkozva a jogszabályokat értelmezzék és bírói szervek általi alkalmazásuk konkrét és kötelező módjait meghatározzák, továbbá attól, hogy a jogalkotás kizárólagos hatáskörébe beavatkozva új jogszabályi rendelkezéseket vezessenek be? Az uniós jog alapján el kell-e hárítani az ilyen alkotmánybírósági határozatok következményeit? Ellentétes-e az uniós joggal az olyan nemzeti jogszabály, amely azoknak a bíráknak a fegyelmi felelősségét szabályozza, akik a feltett kérdéssel összefüggésben nem alkalmazzák a Curtea Constituțională (alkotmánybíróság, Románia) határozatait?

Ellentétes-e az EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének második albekezdése és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke által biztosított, az Európai Unió Bírósága ítélkezési gyakorlatának (nagytanács, 2018. február 27-i Associação Sindies dos Juíes ítélet, C-64/16, EU:C:2018:117) megfelelő értelmezés szerinti bírói függetlenség elvével az, ha a bírósági hatáskörök helyébe a Curtea Constituțională (alkotmánybíróság) határozatai (a 2016. február 16-i 51. sz. határozat, a 2017. május 4-i 302. sz. határozat és a 2019. január 16-i 26. sz. határozat) lépnek, és ebből következően a büntetőeljárás kiszámíthatatlanná válik (visszaható hatály), és ellehetetlenül a jogszabályok értelmezése és adott ügyre történő alkalmazása? Ellentétes-e az uniós joggal az olyan nemzeti jogszabály, amely azoknak a bíráknak a fegyelmi felelősségét szabályozza, akik a feltett kérdéssel összefüggésben nem alkalmazzák a Curtea Constituțională (alkotmánybíróság) határozatait?

____________

1 A Romániában felállítandó együttműködési, valamint az igazságügyi reform és a korrupció elleni küzdelem területén érvényes külön értékelési kritériumok teljesítése terén elért haladást ellenőrző mechanizmus létrehozásáról szóló, 2006. december 13-i 2006/928/EK bizottsági határozat (HL 2006 L 354., 56. o.).