Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 27. maijā iesniedza Supreme Court of the United Kingdom (Apvienotā Karaliste) – The Software Incubator Ltd/Computer Associates (UK) Ltd

(Lieta C-410/19)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

Supreme Court of the United Kingdom

Pamatlietas puses

Prasītāja: The Software Incubator Ltd

Atbildētāja: Computer Associates (UK) Ltd

Prejudiciālie jautājumi

Ja datorprogrammatūras kopija tiek piegādāta pilnvarotāja klientiem elektroniski, nevis fiziskā datu nesējā, vai tā ir uzskatāma par “preci” šī jēdziena izpratnē, kā tas ir noteikts tirdzniecības pārstāvja definīcijā Padomes Direktīvas 86/653/EEK (1986. gada 18. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu koordinēšanu attiecībā uz pašnodarbinātiem tirdzniecības pārstāvjiem 1 (turpmāk tekstā – “direktīva”) 1. panta 2. punktā?

Ja pilnvarotāja klientiem tiek piegādāta datorprogrammatūra, piešķirot klientam beztermiņa licenci datorprogrammatūras kopijas izmantošanai, vai tas nozīmē “preču pārdošanu” tādā šī jēdziena izpratnē, kā tas ir noteikts tirdzniecības pārstāvja definīcijā direktīvas 1. panta 2. punktā?

____________

1     OV 1986, L 382, 17. lpp.