Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 23. apríla 2019 – Staatssecretaris van Financiën/X

(vec C-331/19)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: Staatssecretaris van Financiën

Ďalší účastník konania: X

Prejudiciálne otázky

Má sa pojem „potraviny určené na ľudskú spotrebu“ použitý v prílohe III v bode 1 smernice o DPH z roku 20061 vykladať v tom zmysle, že sa ním podľa článku 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/20022 , ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, majú chápať akékoľvek látky alebo výrobky, či už spracované, čiastočne spracované alebo nespracované, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu alebo o ktorých sa predpokladá, že sú na ňu určené?

V prípade zápornej odpovede na otázku: Ako sa má pojem v tomto prípade spresniť?

Pokiaľ sa jedlá a nápoje nemajú považovať za potraviny určené na ľudskú spotrebu: Na základe akých kritérií sa má v tomto prípade preskúmať, či sa takéto výrobky majú považovať za výrobky, ktoré sa obvykle používajú ako doplnok alebo náhrada potravín?

____________

1 Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2016 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, s. 1; Mim. vyd. 15/006, s. 463).